top of page

PRIVACY & COOKIE POLICY

PRIVACY POLICY

KDENZA BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het gegeven dat uw privacy wordt gerespecteerd.In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KDENZA BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).  ARTIKEL 1 - VerwerkingsverantwoordelijkeAls KDENZA BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:KDENZA BVBE0788.324.344Kwaadbeek 47A9860 Oosterzeleinfo@kdenza.comARTIKEL 2 - Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens ?Uw persoonsgegevens worden door KDENZA BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :• Algemeen klantenbeheer met inbegrip van facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst);• Leveren van diensten (uitvoering overeenkomst);• Verwerken en opvolgen van bestellingen/leveringen en correct afhandelen van uw aankopen (uitvoering overeenkomst);• Verwerken en opvolgen van klachten (uitvoering overeenkomst);• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (gerechtvaardigd belang);• Leveranciersbeheer met inbegrip van boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst);• Opvolgen van de solvabiliteit (gerechtvaardigd belang);• Beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen (gerechtvaardigd belang);• Verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame (toestemming);• Bestrijden van eventuele fraude en misbruik (gerechtvaardigd belang).Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. U kan ons hiervoor contacteren via de contactgegevens bovenaan deze verklaring of uitschrijven via de link in onze nieuwsbrieven.ARTIKEL 3 - Welke persoonsgegevens verwerken wij ?Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land); • Privé-contactgegevens: e-mail adres;• Financiële gegevens en bijzonderheden: bankrekeningnummer, IBAN-nummer, kaartnummers, codes betalingen, betaalgedrag;• Evaluatiegegevens;• Aanwezigheid;• Beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames;• Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, locatie, cookies, toestelnaam, verbindingsmomenten, surfgedrag, inloggegevens, gebruik sociale media.De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om gebruik te kunnen maken van onze diensten, om te kunnen samenwerken, om de nieuwsbrief te ontvangen of te kunnen deelnemen aan onze workshops en/of evenementen. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.ARTIKEL 4 - Hoe verzamelen wij persoonsgegevens ?We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf op verschillende wijzen aan ons meedeelt, o.a. via inschrijvingsformulieren, door de nodige documenten in te vullen, via invul- en contactformulieren op onze website, via persoonlijk/telefonisch/e-mail contact….  Het is ook mogelijk dat er tijdens workshops en/of evenementen foto’s genomen worden of filmpjes worden opgenomen. U zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijgt u de kans om aan de fotograaf te melden dat u niet gefotografeerd wilt worden.ARTIKEL 5 - Welke persoonsgegevens geven wij door? Aan derden: verwerkersDe gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:• Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider), nl. Microsoft Onedrive;• Het verzorgen van de internet omgeving, nl. Wix voor webhosting, Combell voor mailhosting en domeinnaam;• De ontwikkeling, het onderhoud en de bijstand van informatica-toepassingen en software; • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat, nl. Billit voor onze boekhouding en Acerta voor onze personeelsadministratie;• Het verzekeren van onze activiteiten;• Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven/informatiebrochures/uitnodigingen, nl; ConvertKit;• Het bezorgen van post en andere verzendingen (via post-, transport- en bezorgbedrijven), nl. Billit;• Het uitreiken van attesten, nl. PECB.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarbij dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden. Met de externe dienstverleners maken wij in deze overeenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.Aan derden: ontvangersWij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen: • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …);Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en te zorgen dat deze enkel gebruikt worden voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de politie die in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.Wij kunnen uw persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijke) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EU+Noorwegen+IJsland).  ARTIKEL 6 - Hoe lang bewaren wij gegevens?KDENZA BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.KDENZA verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste contact/gebruik (of de beëindiging van de samenwerking), behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.ARTIKEL 7 - Hoe beveiligen wij gegevens?Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking:• Alle personen die namens KDENZA BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;• Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;• Virusscanner, firewall en systematische tijdige updates;• Systematische back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;• Geregelde testen en evaluaties van onze maatregelen en bijsturing indien nodig;• Alle partners zijn geïnformeerd over (en opgeleid rond) het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze werknemers en partners wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren; Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u, in de door de wet voorziene omstandigheden, persoonlijk verwittigd.ARTIKEL 8 - Welke rechten heeft u omtrent uw gegevens?• U heeft recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.• U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.• U heeft recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.• U heeft recht op beperking van gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens kan u vragen om deze verwerking te stoppen.• U kunt bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden wegens ernstige en legitieme motieven. Zo heeft u het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via de uitschrijfmogelijkheden in e-mails). • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.kdenza.com.Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Onze verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal dus evenmin aan volledige geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. ARTIKEL 9 - Waar kan u terecht met klachten?Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige, legitieme manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving met uw persoonsgegevens om te gaan. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het adres bovenaan deze privacyverklaring. Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn en u binnen onze onderneming geen gehoor vindt voor uw bezorgdheden staat het u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)Drukpersstraat 35, 1000 Brusselhttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact@apd-gba.beARTIKEL 9 - Wanneer werd deze privacyverklaring laatst gewijzigd? KDENZA BV kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 31 mei 2023.

Cookie policy

WAT IS EEN COOKIE?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

GEBRUIK VAN SESSIE COOKIES
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

GOOGLE ANALYTICS
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

TRACKING COOKIES VAN ONSZELF
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN JOUW GEGEVENS
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

VERWIJDEREN VAN TRACKING COOKIES GEPLAATST DOOR DERDEN
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu

Payment Methods

Betaalmethodes

  • Credit / Debit Cards (via Mollie)

  • PAYPAL (via Mollie)

  • Bankoverschrijving

bottom of page