top of page

Algemene Voorwaarden KDENZA BV

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

  1. “Algemene Voorwaarden”: huidige algemene voorwaarden van KDENZA zoals gevoegd als Bijlage 1 bij de Overeenkomst.

  2. “Creatie”: elke creatie, werk, inspanning, concept, idee, verbetering, wijziging, oplossing, systeem, product, uitvinding, methode, werkwijze, opzoeking, ontwikkeling, proces, studie, schema, analyse, document, rapport, onderzoek, realisatie, knowhow, databank, (waarde)strategie, Dienst, tekening, schets, plan, ontwerp, vormgeving, PowerPointpresentatie(s), opleidingsmateriaal, cursus, tekst(en), video’s, audiovisuele creaties (met of zonder geluid), foto’s, enige andere content of informatie dan wel eender welke intellectuele prestatie of resultaat van elke intellectuele of scheppende activiteit, van welke aard dan ook, in welke uitdrukkingsvorm of op welke drager dan ook.

  3. “Diensten”: de door KDENZA aangeboden en/of in opdracht van de Klant uitgevoerde diensten zoals nader omschreven in Bijlage 2 bij de Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, consultancy, interim management, coaching en opleidingen, administratieve en commerciële ondersteuning en/of andere ondersteunende activiteiten en diensten in dit verband.

  4. "Klant": de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die al dan niet voor beroepsmatige doeleinden optreedt.

  5. “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle huidige of toekomstige (intellectuele eigendoms)rechten en aanspraken, in de ruimste zin, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en naburige rechten softwarebescherming, databankbescherming, tekeningen en modellenrechten, merkenrechten, octrooirechten, handelsnamen en domeinnamen, met inbegrip van (het recht tot) het aanvragen van de verlening van dergelijke rechten.

  6. “Overeenkomst”: de tussen KDENZA en de Klant gesloten (raam)overeenkomst(en) in verband met de Diensten, met inbegrip van de huidige Algemene Voorwaarden en de overige Bijlagen bij deze Overeenkomst die er integraal deel van uitmaken.

  7. “Overmacht”: de gebeurtenis die de nakoming van de verbintenis van KDENZA redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak of geval van Overmacht voor KDENZA uit te maken: uitval van internetverbindingen of elektronische communicatienetwerken, problemen met of storingen of defecten in hardware of software, staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, de dwingende overheidsmaatregelen ten gevolge van epidemieën, pandemieën of ziektes, brand, overstroming, sneeuwval, storm, aardbeving, natuurramp, verandering van transporttarieven, verandering van douanetarieven, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van machines, apparatuur of hardware, verkeershinder, te late (op)levering door leveranciers, dienstverleners, partners of onderaannemers, insolventie van leveranciers, dienstverleners, partners of onderaannemer en iedere vreemde oorzaak van leveranciers, dienstverleners, partners of onderaannemers. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor KDENZA onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn.

  8. “Vergoeding”: de vergoeding(en) (en prijzen) bepaald in Bijlage 3 bij de Overeenkomst.

  9. “Verbonden Vennootschap”: een vennootschap in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 1. Toepassingsgebied

  1. De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden.

  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn integraal en exclusief van toepassing op elke offerte van, elke Overeenkomst met, elke verstrekking of uitvoering van Dienst(en) door, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting of dienstverlening van KDENZA, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  3. Tussen KDENZA en de Klant komt pas een bindende Overeenkomst tot stand op het ogenblik dat KDENZA een door de Klant (of zijn lasthebber) gedateerd en ondertekend orderformulier ontvangt en KDENZA vervolgens schriftelijk of door uitvoering ervan het order aanvaardt of door ondertekening van de Overeenkomst. Behoudens anders vermeld op de offerte, zijn de offertes van KDENZA louter informatief, houden zij enkel een niet-bindend voorstel tot contracteren in (en geen aanbod) en zijn deze slechts geldig gedurende maximum zes (6) maanden. Wijzigingen aangebracht aan de offertes van KDENZA zijn slechts geldig indien laatstgenoemde deze schriftelijk heeft aanvaard.

  4. De Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid of voorwaarden van andere dienstverleners, partners, leveranciers of ondernemingen waarop KDENZA en/of de Klant beroep doet (al dan niet in onderaanneming).

  5. De bepalingen van deze Overeenkomst gelden enkel voor (de onderdelen van) de Diensten die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst. KDENZA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor en/of kan geen enkele garantie verstrekken voor diensten van of door derden en/of door derden verrichte wijzigingen of uitbreidingen van of met betrekking tot de Diensten.

  6. De tekst van deze Algemene Voorwaarden is tevens ten allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de website(s) van KDENZA.

 1. Diensten

  1. KDENZA zal alle noodzakelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren aan de Klant conform de Overeenkomst, zonder dat dit op enigerlei wijze als een resultaatsverbintenis in hoofde van KDENZA kan worden beschouwd.

  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door KDENZA meegedeelde uitvoeringstermijnen louter indicatief. Het overschrijden van deze termijnen zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of prijsvermindering noch tot beëindiging van de Overeenkomst.

  3. KDENZA heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten beroep te doen op onderaannemers, externe leveranciers, ontwikkelaars, partners of dienstverleners, zonder dat de Klant hiervan vooraf op de hoogte moet worden gesteld.

  4. KDENZA is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren aan de Klant.

  5. De Klant is steeds en als enige verantwoordelijk voor alle voor de Diensten vereiste vergunningen en toelatingen dewelke desgevallend voor de aanvang van de Diensten aan KDENZA moeten worden voorgelegd. De Klant is ertoe gehouden de Diensten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden. Eventuele schadevergoeding of boetes naar aanleiding van het voorgaande vallen integraal ten laste van de Klant.

  6. De Klant zal KDENZA alle informatie bezorgen en de nodige medewerking verlenen om de Diensten (goed) uit te voeren, de uitvoering ervan te vergemakkelijken of risico’s te vermijden of in te perken. Indien de Diensten uitgevoerd moeten worden op de locatie of vestiging van de Klant, zal de Klant kosteloos zorgen voor alle nodige middelen en infrastructuur (bv. internet en telefonie) en beschikbaarheid van resources (bv. bijstand van personeel) om de Diensten uit te voeren. Elke vertraging veroorzaakt door een niet, gebrekkige of vertraagde aanlevering van noodzakelijke informatie (of door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie) of middelen / infrastructuur door de Klant of derden, valt buiten de verantwoordelijkheid van KDENZA. KDENZA is desgevallend op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant of derden hierdoor zou lijden.

  7. Door de aanvaarding van de geleverde Diensten erkent de Klant dat KDENZA de Diensten behoorlijk heeft uitgevoerd. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elke andere verhaalsmogelijkheid, inclusief enige vorm van schadevergoeding.

  8. De Klant erkent en aanvaardt dat KDENZA, behoudens schriftelijk anders overeengekomen, de (vennootschaps-, handels-, merk- en/of domein)na(a)m(en), (merk)teken(s) of logo(‘s) van de Klant, alsook de in opdracht van de Klant uitgevoerde Diensten, mag vermelden en/of gebruiken in haar referentieportfolio en/of voor haar eigen marketingdoeleinden (met inbegrip van vermelding en/of gebruik op de website(s) of sociale media pagina’s van KDENZA).

 1. Wijzigingen – meerwerken

  1. Alle aanvragen tot wijziging of uitbreidingen van Diensten of meerwerken dient de Klant schriftelijk te richten aan KDENZA. Alle door de Klant aangevraagde dergelijke wijzigingen, uitbreidingen of meerwerken, alsook de vaststelling van de Vergoeding en/of prijs daarvan, vereisen steeds het voorafgaande akkoord van zowel de Klant als KDENZA en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet-geprotesteerde uitvoering ervan door KDENZA.

  2. Eventuele wijzigingen of uitbreidingen van de Diensten, meerwerken of bijkomende werkzaamheden of Diensten, verzocht tijdens of na de Overeenkomst, en de hieruit voortvloeiende kosten, zijn integraal ten laste van de Klant en zullen door KDENZA bijkomend gefactureerd worden (in regie) overeenkomstig de op dat moment gelden tarieven bepaald in de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Prijzen – betaling

  1. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, worden de Vergoedingen en prijzen voor de Diensten bepaald in de offerte en/of in Bijlage 3 bij de Overeenkomst.

  2. Alle door KDENZA gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn steeds exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die integraal ten laste van de Klant vallen.

  3. KDENZA heeft het recht om de prijs jaarlijks en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te herzien in geval van (i) een verhoging van één of meer reële kostprijsfactoren (m.i.v. wisselkoersen) of (ii) een verhoging van overheidsheffingen. Op verzoek van KDENZA kan de prijs worden herzien volgens de volgende formule: p = P [a x (M/M°) + b x (S/S°) + c] .De gebruikte tekens staan voor de volgende prijselementen: p = de herziene prijs, P = de prijs zoals initieel vastgesteld, S=het indexcijfer van de arbeidskosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria), S°=het indexcijfer van de arbeidskosten, geldend bij de ondertekening van de Overeenkomst (index Agoria), M=het indexcijfer van de materiaalkosten, vastgesteld tijdens de uitvoering (index Agoria) en M°=het indexcijfer van de materiaalkosten, geldend bij de ondertekening van de Overeenkomst (index Agoria). In bovenstaande herzieningsformule hebben de coëfficiënten a, b en c respectievelijk de hieronder opgegeven vaste waarden: a=0,40; b=0,40; c=0,20. Indien de Klant niet minstens binnen de zeven (7) kalenderdagen na kennisgeving van de prijsverhoging zijn verzet tegen de nieuwe prijs schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan KDENZA, wordt de Klant geacht in te stemmen met de nieuwe prijs.

  4. Prijzen van de Diensten kunnen tevens steeds in onderling akkoord worden gewijzigd.

  5. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle facturen van KDENZA binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum door de Klant te worden betaald.

  6. De Klant aanvaardt, voor zover als nodig, dat hij elektronische facturen ontvangt van KDENZA.

  7. KDENZA heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding(en) en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom.

  8. KDENZA heeft het recht om alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de Klant aan KDENZA verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn. Compensatie door de Klant is evenwel niet toegestaan.

  9. Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe de Overeenkomst hen verplicht.

 1. Wanbetaling

  1. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag heeft KDENZA van rechtswege en zonder ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar of, zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de (Belgische) Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet tijdig betaalde factuurbedrag met een minimum van 250,- EUR per factuur en dit onverminderd het recht van KDENZA op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden en telkens onverminderd het recht van KDENZA een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

  2. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen die uitgesteld werden door KDENZA aan de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in artikel 6.1 hierboven.

 1. Duur en beëindiging van de Overeenkomst - wanprestaties

  1. De Overeenkomst kan een aflopende overeenkomst zijn beperkt tot één of meerdere of bepaalde Diensten. De Overeenkomst kan ook worden aangegaan (i) ofwel voor onbepaalde duur in welk geval elk van de Partijen de Overeenkomst kan beëindigen per aangetekende brief mits het respecteren van een opzegtermijn van twee (2) maanden; (ii) ofwel voor een duurtijd van één (1) jaar waarbij de Overeenkomst automatisch en van rechtswege telkens opeenvolgend verlengd wordt voor een (nieuwe) termijn van één (1) jaar, tenzij één van de Partijen uiterlijk twee (2) maanden voor het verstrijken van de contractuele duurtijd de Overeenkomst heeft opgezegd per aangetekend schrijven gericht aan de andere Partij. De kennisgeving van een opzegging geschiedt steeds per aangetekende brief waarin het begin en het einde van de opzeggingstermijn wordt aangegeven. Voormelde aangetekende brief heeft uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending.

  2. KDENZA heeft het recht om haar verbintenissen (tot uitvoering van de Diensten) met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten (met inbegrip van het onderbreken van de uitvoering van elke Dienst), zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in het geval de Klant te kort komt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebrek aan integrale betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen, zelfs in het kader van een andere overeenkomst met KDENZA dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft of wanneer KDENZA gerechtvaardigde twijfel heeft over de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de Klant en het aannemelijk zou zijn dat de Klant niet aan zijn verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen. In voorkomend geval (van opschorting) is KDENZA op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant, zijn klanten, of andere derden hierdoor zouden lijden.

  3. Indien de Klant één of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft KDENZA bovendien het recht de Overeenkomst met de Klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de Klant. KDENZA kan de Overeenkomst met de Klant slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig artikel 7.3 indien KDENZA de Klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

  4. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door KDENZA lastens de Klant overeenkomstig artikel 7.3 hierboven heeft KDENZA in voorkomend geval het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de Klant, forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen, maar (al dan niet deels) niet uitgevoerde Diensten, het voorgaande telkens onverminderd het recht van KDENZA een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle uitgevoerde Diensten.

  5. KDENZA kan de Overeenkomst als van rechtswege en met onmiddellijke ingang beëindigd beschouwen mits schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Klant indien de Klant het faillissement aanvraagt, in staat van faillissement zou zijn verklaard, de faillissementsvoorwaarden kennelijk zijn vervuld, bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving) of er beslist wordt tot (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding en vereffening van de Klant.

  6. In geval van voortijdige beëindiging van de Overeenkomst door de Klant, is de Klant aan KDENZA een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen maar niet uitgevoerde Diensten, het voorgaande telkens onverminderd het recht van KDENZA een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle uitgevoerde Diensten.

 1. Klachten - aansprakelijkheid

  1. Elke klacht betreffende de (uitvoering van de) Diensten dient uiterlijk binnen de veertien (14) werkdagen na uitvoering of facturatie dan wel na vaststelling van eventuele schade behoorlijk gemotiveerd en bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan KDENZA, onverminderd artikel 3.7 hierboven. Bij gebrek aan dergelijke klacht, wordt de klacht niet aanvaard en als vervallen en onontvankelijk beschouwd en wordt de Klant geacht de Diensten definitief te hebben aanvaard en afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens KDENZA.

  2. Klachten zoals bedoeld in artikel 8.1 hierboven schorten de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de Overeenkomst (waaronder doch niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen) niet op.

  3. Een klacht verleent de Klant echter niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van een Dienst of de Diensten te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen.

  4. Het recht op schadevergoeding jegens KDENZA vervalt onherroepelijk zes (6) maanden nadat de beweerde fout zich heeft voorgedaan. De Klant dient binnen voormelde termijn een schriftelijke ingebrekestelling te richten aan KDENZA met een gemotiveerde omschrijving van de beweerde fout.

 1. Aansprakelijkheidsbeperkingen

  1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of met opzet gelijk te stellen zware fout, is KDENZA op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, bijvoorbeeld doch niet beperkt tot tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, toename van de algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden (bijvoorbeeld doch niet beperkt tot klanten van de Klant), laattijdige btw- of belastingaangiftes, reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade.

  2. KDENZA aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de gebeurlijke (externe) leverancier, dienstverlener, partner of onderaannemer in kwestie bereid is te aanvaarden m.b.t. hun diensten.

  3. De Klant dient KDENZA integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de Diensten dan wel op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

  4. In ieder geval is de aansprakelijkheid van KDENZA jegens de Klant, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) de vergoedingen die door KDENZA in het kader van de Overeenkomst werden ontvangen voor de Diensten of (ii) het bedrag waarvoor KDENZA verzekerd is bij haar BA-verzekeraar(s) krachtens de door KDENZA afgesloten relevante verzekeringspolis(sen). Dezelfde beperkingen gelden indien de uitsluitingen van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 9 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zouden worden beschouwd.

 1. Overmacht

  1. KDENZA is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen, die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of Overmacht, die haar niet kan worden toegerekend.

  2. In geval van Overmacht heeft de Klant ten laste van KDENZA geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook.

  3. Wanneer een geval van Overmacht een onderbreking van uitvoering van de Diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de Diensten terug op te starten, zonder dat KDENZA enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is. Bijkomende kosten als gevolg hiervan zijn steeds en integraal voor rekening van de Klant.

 1. Vertrouwelijkheid

  1. Partijen verbinden zich ertoe om, zowel tijdens de duur van de Overeenkomst als gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de beëindiging van de Overeenkomst, geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie, commerciële informatie, knowhow of andere informatie, van welke aard dan ook, waarvan de ontvangende Partij kennis heeft gekregen of krijgt van de andere Partij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, openbaar te maken of mede te delen aan derden. Voormelde verplichting geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of die redelijkerwijze als vertrouwelijk herkenbaar is. In geval van twijfel, dient te worden uitgegaan van het vertrouwelijk karakter van informatie.

 1. Privacy - verwerking van persoonsgegevens

  1. KDENZA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant of van andere betrokkenen in het kader van de Overeenkomst. KDENZA treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”).

  2. Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacy policy van KDENZA van toepassing, te raadplegen op haar website.

  3. Indien en voor zover KDENZA t.a.v. de Klant kwalificeert als een verwerker van persoonsgegevens, waarbij zij in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen (bv. klanten, medewerkers, werknemers, dienstverleners of leveranciers van de Klant) verwerkt op instructie en ten behoeve van de Klant, zijn de bepalingen van het Addendum inzake gegevensverwerking gevoegd als Bijlage 4 bij de Overeenkomst van toepassing, hetgeen geldt als een overeenkomst inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 28.3 AVG.

  4. In ieder geval en voor zover de Klant verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, zal de Klant de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG, naleven en alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen opdat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met voormelde wetgeving.

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoren alle Intellectuele Eigendomsrechten op of verbonden aan Creaties die (eventuele vertegenwoordigers, aangestelden, medewerkers, personeel of dienstverleners van) KDENZA hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de uitvoering van Diensten, tot de exclusieve eigendom van KDENZA of haar licentiegevers.

  2. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant.

  3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding(en) van de Intellectuele Eigendomsrechten van KDENZA te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

  4. Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van KDENZA of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld.

  5. De Klant garandeert dat hij gerechtigd is eventuele (hardware- of software)producten, diensten, Creaties, software en/of gegevens van derden die hij op enigerlei wijze gebruikt in het kader van de Diensten, te gebruiken en/of te bewaren (bv. als licentiehouder of titularis van de erop betrekking hebbende Intellectuele Eigendomsrechten). KDENZA is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

  6. Onverminderd artikel 13.1 hierboven en onder voorbehoud van integrale betaling door de Klant aan KDENZA van alle vergoedingen krachtens de Overeenkomst, verleent KDENZA aan de Klant, die aanvaardt, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-(sub)licentieerbare licentie om van de Creaties die worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten van KDENZA, gebruik te maken in het kader van zijn economische activiteiten. Voormelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van de betreffende Creatie(s) door de Klant zelf en, indien er in het kader van een Dienst meerdere Creaties tot stand gebracht werden door KDENZA, enkel voor de door de Klant gekozen Creatie.

 1. Algemene bepalingen

  1. De Klant garandeert, voor zoveel als nodig bij sterkmaking, de bepalingen uit de Overeenkomst te doen respecteren door zijn vertegenwoordigers en aangestelden.

  2. Partijen zijn zelfstandige ondernemingen en staan op geen enkele wijze in ondergeschikte band of in een gezagsrelatie tegenover elkaar. Elke Partij zal instaan voor het vervullen van alle formaliteiten en wettelijke verplichtingen, inzonderheid inzake sociale zekerheid en fiscaliteit, verbonden aan haar statuut als zelfstandige onderneming.

  3. De Overeenkomst omvat het volledige akkoord van Partijen in verband met het voorwerp waarop zij betrekking heeft en vervangt alle vorige overeenkomsten, afspraken en besprekingen, zowel schriftelijke als mondelinge, tussen de Partijen, hun aangestelden en hun adviseurs. Bijlagen bij deze Overeenkomst maken er integraal deel van uit en vormen één geheel met de Overeenkomst.

  4. De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet-uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

  5. Partijen zijn niet gerechtigd om hun rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van de andere Partij.

  6. Wijzigingen en toevoegingen aan huidige Overeenkomst zijn slechts geldig en verplichtend na schriftelijk akkoord met ondertekening door beide Partijen.

  7. De Klant garandeert de bepalingen van de Overeenkomst te doen respecteren door zijn aangestelden en/of lasthebbers.

  8. Kennisgevingen met betrekking tot deze Overeenkomst dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan de adressen van Partijen zoals in de aanhef van huidige Overeenkomst vermeld of naar de adressen die Partijen daarvoor, cfr. huidig artikel, aan de wederpartij ter kennis brengen. Van elke kennisgeving dient steeds een kopie per e-mail bezorgd te worden aan de laatst gekende e-mailadressen van de bestuurder(s) van de Partij aan wie de kennisgeving is gericht. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen uiterlijk drie kalenderdagen na verzending ervan (zoals mag blijken uit het door de postdiensten afgeleverde bewijs van aangetekende zending).

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  1. De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

  2. Voor elk geschil dat tussen KDENZA en de Klant zou kunnen ontstaan inzake het sluiten, de interpretatie, de uitvoering, de opschorting of de beëindiging van de Overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Privacy Policy

KDENZA BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het gegeven dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KDENZA BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).  


ARTIKEL 1 - Verwerkingsverantwoordelijke

Als KDENZA BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KDENZA BV
BE0788.324.344
Kwaadbeek 47A
9860 Oosterzele
info@kdenza.com


ARTIKEL 2 - Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door KDENZA BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• Algemeen klantenbeheer met inbegrip van facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst);
• Leveren van diensten (uitvoering overeenkomst);
• Verwerken en opvolgen van bestellingen/leveringen en correct afhandelen van uw aankopen (uitvoering overeenkomst);
• Verwerken en opvolgen van klachten (uitvoering overeenkomst);
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (gerechtvaardigd belang);
• Leveranciersbeheer met inbegrip van boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst);
• Opvolgen van de solvabiliteit (gerechtvaardigd belang);
• Beheer van geschillen en gerechtelijke procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen (gerechtvaardigd belang);
• Verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame (toestemming);
• Bestrijden van eventuele fraude en misbruik (gerechtvaardigd belang).

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. U kan ons hiervoor contacteren via de contactgegevens bovenaan deze verklaring of uitschrijven via de link in onze nieuwsbrieven.


ARTIKEL 3 - Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land); 
• Privé-contactgegevens: e-mail adres;
• Financiële gegevens en bijzonderheden: bankrekeningnummer, IBAN-nummer, kaartnummers, codes betalingen, betaalgedrag;
• Evaluatiegegevens;
• Aanwezigheid;
• Beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames;
• Elektronische identificatiegegevens: IP-adres, locatie, cookies, toestelnaam, verbindingsmomenten, surfgedrag, inloggegevens, gebruik sociale media.

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om gebruik te kunnen maken van onze diensten, om te kunnen samenwerken, om de nieuwsbrief te ontvangen of te kunnen deelnemen aan onze workshops en/of evenementen. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


ARTIKEL 4 - Hoe verzamelen wij persoonsgegevens ?

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf op verschillende wijzen aan ons meedeelt, o.a. via inschrijvingsformulieren, door de nodige documenten in te vullen, via invul- en contactformulieren op onze website, via persoonlijk/telefonisch/e-mail contact….  

Het is ook mogelijk dat er tijdens workshops en/of evenementen foto’s genomen worden of filmpjes worden opgenomen. U zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijgt u de kans om aan de fotograaf te melden dat u niet gefotografeerd wilt worden.


ARTIKEL 5 - Welke persoonsgegevens geven wij door? 

Aan derden: verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

• Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider), nl. Microsoft Onedrive;
• Het verzorgen van de internet omgeving, nl. Wix voor webhosting, Combell voor mailhosting en domeinnaam;
• De ontwikkeling, het onderhoud en de bijstand van informatica-toepassingen en software; 
• Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat, nl. Billit voor onze boekhouding en Acerta voor onze personeelsadministratie;
• Het verzekeren van onze activiteiten;
• Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven/informatiebrochures/uitnodigingen, nl; ConvertKit;
• Het bezorgen van post en andere verzendingen (via post-, transport- en bezorgbedrijven), nl. Billit;
• Het uitreiken van attesten, nl. PECB.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarbij dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden. Met de externe dienstverleners maken wij in deze overeenkomst uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Aan derden: ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:
 
• Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …);

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en te zorgen dat deze enkel gebruikt worden voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is de politie die in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijke) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EU+Noorwegen+IJsland).  


ARTIKEL 6 - Hoe lang bewaren wij gegevens?

KDENZA BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

KDENZA verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste contact/gebruik (of de beëindiging van de samenwerking), behoudens voor wat betreft de persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.


ARTIKEL 7 - Hoe beveiligen wij gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking:

• Alle personen die namens KDENZA BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Virusscanner, firewall en systematische tijdige updates;
• Systematische back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Geregelde testen en evaluaties van onze maatregelen en bijsturing indien nodig;
• Alle partners zijn geïnformeerd over (en opgeleid rond) het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze werknemers en partners wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren; 

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u, in de door de wet voorziene omstandigheden, persoonlijk verwittigd.


ARTIKEL 8 - Welke rechten heeft u omtrent uw gegevens?

• U heeft recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
• U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
• U heeft recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
• U heeft recht op beperking van gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
• U kunt bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden wegens ernstige en legitieme motieven. Zo heeft u het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via de uitschrijfmogelijkheden in e-mails). 
• U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.kdenza.com.

Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Onze verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal dus evenmin aan volledige geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

ARTIKEL 9 - Waar kan u terecht met klachten?

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige, legitieme manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving met uw persoonsgegevens om te gaan. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het adres bovenaan deze privacyverklaring. 

Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden zijn en u binnen onze onderneming geen gehoor vindt voor uw bezorgdheden staat het u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
contact@apd-gba.be


ARTIKEL 9 - Wanneer werd deze privacyverklaring laatst gewijzigd? 

KDENZA BV kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 31 mei 2023.

bottom of page